Chính sách Giới thiệu người dùng mới

Điều khoản & Điều kiện

Chỉ sau khi những tài khoản đăng ký thành công trên app Cooky, sử dụng mã giới thiệu thì người giới thiệu và người được giới thiệu mới nhận được Cooky coins. 

Cooky Coins không thể chuyển đổi thành tiền mặt. 

Cooky Coins từ việc giới thiệu thành công chỉ được cộng vào một tài khoản và đó là tài khoản đã dùng để giới thiệu người dùng mới. 

Một người dùng trên app Cooky không thể vừa mời, vừa chấp nhận lời mời sử dụng app Cooky trên cùng một thiết bị điện thoại di động. 

Cooky có quyền tiến hành kiểm tra và phát hiện hành vi bất thường khi cần thiết. 

Lời mời sử dụng app Cooky chỉ được phép sử dụng với mục đích cá nhân và mục đích phi thương mại, và chỉ được chia sẻ với những người được giới thiệu sẵn sàng chấp nhận những lời mời này. 

Không nên chia sẻ Mã giới thiệu công khai tại những nơi mà bạn không chắc chắn rằng chỉ có bạn bè của bạn trong đó ví dụ như: 1 diễn đàn hoặc 1 trang web nào đó.

Một người được giới thiệu có thể nhận được nhiều mã giới thiệu Cooky từ nhiều người dùng khác nhau nhưng chỉ có thể nhập duy nhất 1 mã giới thiệu. 

Trong trường hợp này, Cooky Coins chỉ được tặng cho người giới thiệu sở hữu mã mà người được giới thiệu sử dụng khi đăng ký tài khoản trên Cooky. 

Cooky có quyền khóa tài khoản hoặc thu hồi Cooky Coins nếu phát hiện bất cứ hành vi nào có dấu hiệu lạm dụng, gian lận hay vi phạm Điều khoản dịch vụ của Cooky. 

Chúng tôi có quyền xem xét và kiểm tra tất cả các lời mời giới thiệu sử dụng Cooky của người dùng tới bạn bè, người thân và có thể tiến hành khóa tài khoản hoặc chỉnh sửa lời giới thiệu một cách công bằng và minh bạch. 

Cooky có quyền sửa đổi các Điều kiện và điều khoản này mà không cần báo trước với người dùng hoặc thu hồi tính năng Mời bạn, nhận Coin tại bất cứ thời điểm nào mà không cần báo trước. 

Trong trường hợp có sự không tương đồng giữa các Điều kiện & Điều khoản nêu trên và các chính sách hiện hành có liên quan tới tính năng Mời bạn, nhận Coin thì các Điều Kiện và Điều khoản nêu trên sẽ được áp dụng.